POLİTEKS SUNİ DERİ KİMYA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ

                                             KAMERA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla POLİTEKS Suni Deri Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından lokasyonlarında bulunan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. İşbu aydınlatma metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.politekssunideri.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi olan kişilerin hukuk, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, Şirket’in iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı şekilde toplanılmaktadır.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.politekssunideri.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ile Şirketimiz’e iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.